Иницијативе са сједница Савјета за привреду и запошљавање општине Лакташи:

 

Р.бр.

Датум Иницијатива Носилац активности Предузете активности
1 9.6.2015. године

(прва сједница Савјета за привреду и запошљавање)

Организовање праксе за средњошколце и студенте у предузећима са подручја општине Лакташи Кабинет начелника

Одсјек за друштвене дјелатности

Ученици средњих школа и студенти континуирано обављају праксу у предузећима са подручја општине Лакташи.
2 Израда Акционог плана запошљавања за период 2016-2018. година Одсјек за локални економски развој Скупштина општине Лакташи је на сјединци одржаној дана 11.7.2017. године, донијела Одлуку о усвајању Акционог плана запошљавања у општини Лакташи за период 2017-2018. година
3 Организовање пословног форума са дијаспором Одсјек за локални економски развој Форум са дијаспором одржан је 17. и 18. јула 2015. године у хотелу „Сан“
4 13.4.2015. године

(трећа сједница Савјета за привреду и запошљавање)

Иницијатива да се у План капиталних улагања и инвестирања на подручју општине Лакташи за период 2015-2020. година уврсти изградња средњошколског центра у Лакташима Одсјек за локални економски развој Пројекат изградње средњошколског центра у Лакташима уврштен је у План капиталних улагања за период 2015-2020. година
5 22.9.2016. године (пета сједница Савјета за привреду и запошљавање) Иницијатива за смањење основице за обрачун ренте Одјељење за стамбено-комуналне послове На иницијативу Савјета за привреду и запошљавање основица за обрачун ренте је смањена за 2017. годину на основу Одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте број 01-022-51/17.
6 3.3.2017. године (седма сједница Савјета за привреду и запошљавање) Анкетирање привредних субјеката који послују на подручју општине Лакташи потребно је проводити сваке године, анкете се требају слати раније и структура анкете треба бити шира. Одсјек за локални развој и људске ресурсе Одсјек за локални развој и људске ресурсе континуирано проводи анкетирање привреде, тј. једном годишње и сваке године структура анкете је шира.
7 Иницијатива да се повећа инспекцијски надзор нерегистрованих предузетника који се воде на Бироу за запошљавање чиме се ствара и погрешна слика о броју незапослених лица

 

Одјељења за инспекцијске послове Разврставањем евиденције, на Бироу су остала само лица која активно траже запослење, а лица која су била на Бироу ради остваривања других права пребачена су на друге надлежне институције.
8 10.7.2017. године (осма сједница Савјета за привредну и запошљавање) Пољопривредним произвођачима са подручја општине Лакташи потребна је едукација о савременим начинима производње и наступима на тржишту које се мијења великом брзином Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (Одсјек за привреду и пољопривреду) Сваке године у склопу манифестација које организује општина Лакташи, одржавају се едукације из области ратарства, повртарства, сточарства и воћарства.
9 10.11.2017. године (десета сједница Савјета за привреду и запошљавање) Иницијатива да се индустријска зона у Великом Блашку обухвати Регулационим планом Одјељење за просторно

планирање

Индустријска зона у Великом Блашку обухваћена је Просторним планом општине Лакташи.
10 25.10.2018. године (дванаеста сједница Савјета за привреду и запошљавање) Приврeдници трeбa дa дajу свoje приjeдлoгe зa уврштaвaњe стрaтeшких прojaкaтa у Стрaтeгиjу рaзвoja oпштинe Лaктaши зa пeриoд 2014-2024. гoдинa, чиja je рeвизиja у тoку Одсјек за локални развој и људске ресурсе Сви достављени приједлози од стране пословних субјеката са подручја општине Лакташи уврштени су у Стратегију развоја општине Лакташи–ревидована за период 2019-2024. година.
11 29.11.2018. године (тринаеста сједница Савјета за привреду и запошљавање) Иницијатива у циљу унaпрeђeњa плaстeничкe прoизвoдњe нa пoдручjу oпштинe Лaктaши

 

Одсјек за локални развој и људске ресурсе Oпштинa Лaктaши у сaрaдњи сa хумaнитaрнoм oргaнизaциjoм „Muslim Aid“ из Сaрajeвa подржала је пластеничку производњу у 2018. години, а сарадња се наставила и у 2019. години.
12 Одсјeк зa лoкaлни рaзвoj и људскe рeсурсe трeбa дa инфoрмишe РJ „Eлeктрoдистрибуциja“ Лaктaши и КП „Будућнoст“ a.д. Лaктaши o прoблeмимa сa кojимa сe суoчaвa приврeдa нa пoдручjу oпштинe Лaктaши a кojи су у нaдлeжнoсти oвих устaнoвa, кao и дa сe Пoдручнoj приврeднoj кoмoри Бaњa Лукa упути инициjaтивa зa унaпрeђeњe jaвнoг прeвoзa измeђу oпштинe Лaктaши и грaдa Бaњa Лукa Одсјек за локални развој Одсјек за локални развој упутио је иницијативу РJ „Eлeктрoдистрибуциja“ Лaктaши, КП „Будућнoст“ a.д. Лaктaши и Пoдручнoj приврeднoj кoмoри Бaњa Лукa на даље поступање.
13 Иницијатива o имeнoвaњу нoвих члaнoвa Сaвjeтa Начелник општине

 

Начелник је донио Рјешење о именовању Савјета за привреду и запошљавање број: 08-111-13/19 од 12.3.2019. године
14 Иницијатива да Одјељење за просторно уређење треба да настави активности на унапређењу процедура издавања грађевинских дозвола, услуга пријемне канцеларије и надоградње ГИС-а општине Лакташи. Одјељење за просторно уређење Пријемна канцеларија у Општинској управи општине Лакташи је успостављена, што је довело до значајног унапређења код процедура издавања дозвола, а Географски информациони систем је доступан свим грађанима путем интернет странице општине Лакташи
15 26.3.2019. година,

(петнаеста сједница Савјета за привреду и запошљавање)

Иницијатива да општина Лакташи организује „Дан запошљавања“.

 

Одсјек за локални развој У складу са иницијативом предузећа на сједници Савјета за привреду и запошљавање у ЈУ „Центар за културу и образовање“ Лакташи одржан је „Дан запошљавања“, у мају 2019. године.
16 Иницијатива за оснивање пословног сајта општине Лакташи.

 

Одсјек за локални развој

Кабинет начелника

На сједници Савјета за привреду и запошљавање представљен је пословни сајт општине Лакташи, који је прије свега интерактивни сајт гдје се могу видјети све актуелности на подручју општине Лакташи, као и подаци о пословањима, инвеститорима, новим објектима, јавним позивима, те запошљавању, што омогућава бржи и директнији приступ пословном свијету општине Лакташи.
17 16.4.2019. година,

(шеснаеста сједница Савјета за привреду и запошљавање)

Спровести акцију промоције привреди потребних занимања, у смислу снимања промотивног филма са кадровима из предузећа, набавке телевизора који ће се инсталирати у холовима основних школа и пуштања промотивног филма, уз преглед података о стању незапослених кадрова на евиденцији Завода за запошљавање. Одсјек за локални развој

Кабинет начелника

Уз финансијску подршку предузећа са подручја општине Латаши, телевизори су набављени и постављени у свим основним школама на подручју општине Лакташи, те је припремљен промотивни филм, у циљу промоције потребних занимања, како би се ученицима помогло при одабиру занимања.
18 Организовати посјету завршним разредима основних школа и презентовати тренутно стање на тржишту рада, као и посјету завршних разреда основних школа предузећима са подручја општине, ради промоције дефицитарних занимања Одсјек за локални развој

Кабинет начелника

Учесници основних школа су такође посјетили предузећа, те су на тај начин могли да директно комуницирају са представницима предузећа и сазнају све што их занима.
19 24.7.2019. година,

(седамнаеста сједница Савјета за привреду и запошљавање)

Аплицирати на Јавни позив за достављање приједлога пројеката за партнерства у области извозно-орјентисаних сектора у оквиру пројекта „EU4Business“ са заинтересованим фирмама. Одсјек за локални развој и људске ресурсе

Кабинет начелника

Четири предузећа са подручја општине Лакташи у партнерству са општином Лакташи аплицирало је на Јавни позив у области извозно-орјентисаног сектора расписан у оквиру пројекта  „EU4Business“
20 Упутити иницијативу надлежним инспекцијским органима, а у вези са загађењем ваздуха у насељеном мјесту Трн, од стране предузећа „GMP company“

 

Одјељење за инспекцијске послове У складу са иницијативом Савјета за привреду и запошљавање упућен је допис Одјељењу за инспекцијске послове при чему је извршена контрола  и утврђено је да предузеће „GMP company“ посједује еколошку дозволу. Рађене су двије контроле, а од стране лиценцираног предузећа утврђено је да емисије загађујућих материја из димњака задовољавају граничне вриједноти.
21 10.12.2019. година,

(деветнаеста сједница Савјета за привреду и запошљавање)

Иницијатива за одређивање реалнијег коефицијента расподјеле средстава од индиректних пореза прикупљених преко УИО Кабинет начелника Упућена је иницијатива преко Савеза општина и градова која још увјек није реализована.
22 Иницијатива да се привредницима са подручја општине Лакташи пружи подршка у смислу аплицирања за додјелу донаторских средстава. Одсјек за локални развој и људске ресурсе Одсјек за локални развој и људске ресурсе континуирано пружа подршку привредном сектору приликом аплицирања пројеката за додјелу донаторских средстава у складу са расположивим капацитетима.
23 Иницијатива да се реорганизује састав Савјета за привреду и запошљавање општине Лакташи у циљу активног учествовања у процесу доношења одлука и докумената који могу бити од значаја за развој привреде општине Лакташи Начелник општине

Одсјек за локални развој и људске ресурсе

До нове измјене рјешења још увијек није дошло због епидемиолошке ситуације у Републици Српској и уведеног ванредног стања, због чега је само једна сједница одржана у 2020. години.
24 Иницијатива привредника са подручја насељеног мјеста Трн да се простор Сарице стави на располагање предузећима који имају потребу за проширењем производних капацитета. Начелник општине

Кабинет Начелника

Одсјек за локални развој и људске ресурсе

Простор бивше касарне Сарица уврштен је у просторно планску документацију општине Лакташи. „Web GIS“ и то у базу brownfield локација.
25 Иницијатива да се издвоје средства за обуку која ће помоћи да се млади информатички образују Кабинет начелника У складу са иницијативом аплициран је пројектни приједлог на Јавни позив амбасаде Чешке у циљу повећања информатичког образовања младих, као и да се покуша пронаћи модел да млади који раде „на црно“ у тој области легализују своје дјелатности.
26 Иницијатива да општински службеници обавјештавају привредна друштва о јавним позивима, због недостатка времена привредних субјеката да истражују јавне позиве Одсјек за локални развој Одсјек за локални развој континуирано информише привредни сектор о објављеним Јавним позивима за додјелу донаторских средстава.