Општина Лакташи је дефинисала мјере подршке пословним субјектима са сједиштем на подручју општине Лакташи чији је рад због епедимије изазаване новим вирусом корана  (COVID-19) био забрањен, ограничен или отежан.

Право на подршку се остварује пријавом на “Јавни позив пословним субјектима са подручја општине Лакташи за додјелу субвенција у циљу ублажавања економских посљедица изазваних новим вирусом корона (COVID-19)“.

Јавним позивом су дефинисани услови које пословни субјекти морају испунити да би остварили право на додјелу субвенције за износ:

 • комуналне таксе за истицање пословног имена,
 • накнаде за заузимање јавне површине и
 • дијела камате по кредитима за микро и мала предузећа и предузетнике на подручју општине Лакташи.

Корисници субвенције могу бити пословни субјеката који на дан 31.12.2019. године по основу комуналне таксе на истицање пословног имена/ накнаде за заузимање јавне површине немају доспјелих, а неизмерених обавеза према Општини Лакташи, односно који за остваривање права за субвенцију дијела камате по кредитима на дан 29.02.2020. године немају доспјелих, а неизмирених обавеза према Пореској управи Републике Српске или Општини Лакташи по било којем основу.

Право на додјелу субвенције за износ комуналне таксе за истицање пословног имена према регистрованој претежној дјелатности, остварују пословни субјекти (обвезници) којима је забрањено, ограничено или им је посебно отежaно обављање дјелатности за припадајући дио комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. године, у висини њихове обавезе, и то:

 • Пословни субјекти којима је забрањен рад имају право на 100% износа припадајућег дијела комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020. године и
 • Пословни субјекти којима је рад ограничен или им је посебно отежано обављање дјелатности, имају право на 50% од износа припадајућег дијела комуналне таксе за мјесец март, април и мај 2020 године.

Пријава се подноси Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, а крајњи рок за подношење пријавe је 31. децембар 2020. године.

Право на додјелу субвенције  накнаде за заузимање јавне површине остварују пословни субјекти (обвезници) којима је забрањен или ограничен рад, за период март, април и мај 2020. године (до почетка коришћења јавне површине), у висини њихове обавезе, и то:

 

– Пословни субјекти којима је рад забрањен у износу од 100% за мјесеце март, април и мај 2020. године и

– Пословни субјекти којима је рад ограничен у износу од 50% за мјесеце март, aприл и мај 2020. године.

Пријава се подноси Одјељењу за стамбено-комуналне послове, а крајњи рок за подношење пријавe је 31. децембар 2020. године.

Право на додјелу субвенције дијела камате по кредитима за микро и мала предузећа и предузетнике на подручју општине Лакташи имају пословни субјекти који испуњавају сљедеће услове:

 • Да су 100% у власништву држављана Републике Српске и Босне и Херцеговине;
 • Да имају сједиште на подручју општине Лакташи;
 • Да у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске спадају у групу микро и малих предузећа и предузетника;
 • Да претежна дјелатност (дјелатност у којој се остварује највећи дио укупних прихода) спада у групу дјелатности којој је забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатности актима Републичког и/или Општинског штаба за ванредне ситуације;
 • Да на дан 29.2.2020. године немају доспјелих, а неизмирених обавеза према Пореској управи Републике Српске или Општини Лакташи по било ком основу – увјерење Пореске управе Републике Српске прилаже се приликом подношења захтјева;
 • Да су потписани Уговори о кредиту са банком која има дозволу за рад, издату од стране Агенције за банкарство Републике Српске, у складу са Законом о банкама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“, број: 3/17), након 01.03.2020. године;
 • Намјена кредита је финансирање обртних или основних средстава, за ликвидност или за рефинансирање кредита по наведеним основама;
 • Износ кредита није већи од 30.000,00 КМ.

Општина Лакташи ће субвенционисати цјелокупни износ редовне камате ако је каматна стопа до 4% на уговорени износ кредита, а ако је каматна стопа већа од 4% на уговорени износ кредита, укључујући и промјењиву каматну стопу, Општина Лакташи ће субвенционисати редовну камату обрачунату по стопи од 4% на уговорени износ кредита, а преосталу разлику трошкова камате плаћа корисник субвенције. Додјела субвенције вршиће се у периоду до три године од тренутка узимања кредита, чак и ако је уговорени период поврата дужи.

Пријавa се подноси Одсјеку за локални развој, а крајњи рок за подношење пријавe је 31. децембар 2020. године.

Јавни позив са потребним обрасцима за пријаву и списком дјелатности чији је рад био забрањен, ограничен, односно отежан можете пронаћи у прилозима који слиједе овај текст, у дијелу Јавни позиви, на интернет страници www.laktasi.net