Према Информацији о стању у области привреде на подручју општине Лакташи за 2019. годину, усвојеној на 35. редовној сјединци Скупштине општине Лакташи, потврђени су изузетни резултати наше привреде.

Привредна кретања у општини Лакташи за посматрану годину карактерише:

 • раст укупне привредне активности (мјерен укупним приходом),
 • раст обима спољнотрговинске размјене и извоза,
 • раст добити привреде,
 • раст запослености, али и
 • оснивање нових привредних друштава.

У 2019. години општина Лакташи је задржала статус развијене општине, која је атрактивна за инвеститоре, a показатељ тога је да је, у последњих неколико година, инвестирано преко 250 милиона евра директних страних и домаћих инвестиција.

Такође, атрактивна је и за нове становнике – по висини позитивног миграционог салда (132), општина Лакташи је на седмом мјесту од 10 општина, односно градова у Републици Српској са позитивним миграционим салдом у 2019. години.

 • Смањена је стопа незапослености на нивоу општине са 13,76% у 2018. на 8,66% у 2019. години (стопа незапослености на нивоу РС у 2019. години износила је 24,82%).
 • Просјечан број незапослених у 2019. години био је 987 лица.
 • Повећан је број запослених лица у односу на претходну годину, са 9.843 на 10.405 лица.
 • Структура запослених према облику својине показује велико учешће приватног сектора од 84,55% укупно запослених.
 • Мала и средња предузећа и предузетници запошљавају 73,29%, док на велика предузећа отпада 26,71% запослених у приватном сектору.
 • Индустрија запошљава највећи број лица (34,92% укупно запослених), од чега је у подручју прерађивачка индустрија 33,51% укупно запослених (3.487 лица).
 • По оствареним укупним приходима, добити, спољнотрговинској размјени и броју привредних друштва општине Лакташи заузима треће мјесто у Републици Српској (иза Бања Луке и Бијељине), а по оствареном укупним приходима по становнику прво мјесто (слиједе је Бања Лука и Требиње).
 • Према обиму спољнотрговинске размјене општина Лакташи је друга општина (по увозу друга, по извозу трећа) од 21 општине у регији Бања Лука, са обимом промета од 776.000.000,00 КМ.

На нивоу Републике Српске, општина Лакташи по обиму размјене заузима треће мјесто. Учешће општине у обиму размјене Републике Српске је било 8,79% а обиму размјене БиХ 2,44%.

У 2019. години привредни субјекти са подручја општине Лакташи извезли су роба и услуга у укупној вриједности од 250.724.000,00 КМ.

 • Удио општине Лакташи у укупном извозу РС је 6,57%, а у укупном извозу БиХ 2,11%.
 • Остварени увоз у износу од 525.276.000,00 КМ чини 10,48% увоза на нивоу Републике Српске, односно 2,64% увоза на нивоу БиХ.
 • Према класификацији дјелатности и у извозу и у увозу доминира подручје прерађивачка индустрија са 94,69% укупног извоза односно 97,00% укупног увоза.
 • По програмима запошљавања, путем ЈУ Завод за запошљавање РС за кориснике са подручја општине Лакташи издвојена су подстицајна средства у укупном износу од 326.585,41 КМ.
 • Кроз пројекте је подржано запошљавање укупно 132 лица.

Из Буџета општине Лакташи кроз различите мјере дефинисане Програмом кориштења средстава за подстицај производње издвојена се средства, прије свега за развој пољопривреде, али и за субвенционисање камате на кредите привредним субјектима по каматној стопи од 4% (13.341,12 КМ) у укупном износу од  225.045,44 КМ.

За суфинансирање пројеката за развој пластеничке производње (укупна вриједност пројекта 48.700 КМ) и пчеларства (укупна вриједност пројекта 25.600 KM) из Буџета су издвојена додатна средства у износу од 21.580,00 КМ.