Традиција у дрвопрерађивачкој индустрији са значајним шумским потенцијалима и обученом радном снагом чине значајну инвестициону могућност града.

У вегетацијском смислу разликују се двије јасно издиференциране зоне шумске вегетације: зона низијских шума (шуме храста, јасена, врба, топола, јохе) и зона брдских шума (шуме букве, храста китњака). Просјечна залиха у шумама на подручју Лакташа износи 144 m³, што је значајно мање од просјечне залихе у РС.

Дијелом шума у државном власништву газдује Јавно предузеће шумарства ,,Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, преко Шумског газдинства “Бања Лука“, у чијем је саставу Шумска управа Лакташи. У односу на структуру шума у државном власништву, високе шуме са природном обновом учествују са 65%, шумске културе са 11%, изданачких шума 20% и површина способних за пошумаљавање 4%. На територији Града Лакташа налазе и значајни расаднички капацитети и то садница за пошумљавање у расаднику “Индустријских плантажа“ а.д., у Маховљанима, али и хортикултурних садница у расадницима “Ирис“ у Бошковићима и “Тамарис“ у Мрчевцима.

Најзначајније компаније у сектору су:

• „СГ – грaдњa“д.o.o. – прoизвoдњa рeзaнe грaђe, импрeгнaциja дрвeтa и прoизвoдњa пeлeтa

• „ДИ Кaрaћ“ д.o.o. – прoизвoдњa рeзaнe грaђe, импрeгнaциja дрвeтa и прoизвoдњa пeлeтa

• „Produktcoop“ д.o.o. – aрхитeктoнскe дjeлaтнoсти

• „Ultraprojekt“ д.o.o. – aрхитeктoнскe дjeлaтнoсти

• „Пaртнeр-ЛД“ д.o.o – прoизвoдњa нaмjeштaja

• „Дрвнa индустриja Вукeлић“ д.o.o. – прeрaдa дрвeтa

• „Quattro company“ д.o.o. – прeрaдa дрвeтa

• „GMP kompani“ д.o.o. – прoизвoдњa нaмjeштaja