Водовод ЈКП Будућност
Адреса: Карађорђева 63, 78250 Лакташи
Телефон: 051/532-072 – 051/ 530-645
e-пошта: buducnostadl@teol.net
www.kpbuducnost.com

Комунална Радна Организација у оснивању „Будућност“ Лакташи, одлуком СО Лакташи, основана је 1979. године. Под тим називом послује до 1996. године., када мијења назив у ОДЈКП „Будућност“ Лакташи, са сједиштем у Лакташима.

Друштво данас послује под називом Комунално предузеће „Будућност“, акционарско друштво Лакташи. Извршен је пренос права својине на акцијама Друштва, са Републике Српске на општину Лакташи (Општина Лакташи 65%, Фонд за реституцију 5%, Пензијски резервни фонд 10% и Ваучер понуда 20%).

Основна дјелатност друштва: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, прикупљање и обрада отпадних вода и изградња објеката нискоградње. Поред основне дјелатности, предузеће за потребе корисника врши и превоз питке воде цистерном, црпљење отпадних вода специјалним возилом, производњу топлотне енергије, извођење грађевинских радова и пружа остале услуге. Остале дјелатности којима се предузеће бави су: Производња и снабдијевање паром и топлом водом, трговина на велико грађевинским машинама, трговина на велико металном робом, цијевима, уређајима и опремом за водовод и гријање, трговина на велико алатом, као што је ручни алат и друго и спољно-трговински промет, послови увоза и извоза из оквира регистроване дјелатности.

Комунално ЈКП Комуналац
Адреса: Немањина број 50, 78250 Лакташи
Тел./факс: 051/530-195
e-пошта: komunala@teol.net
www.komunalacad.net

КП „Комуналац“ а.д. Лакташи, основано је као јавно предузеће, од локалног значаја, са већинским капиталом у власништву Града Лакташи (65%). Своје пословање обавља у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о јавним предузећима Републике Српске.

Статутом КП „Комуналац“ а.д. Лакташи дефинисане су сљедеће дјелатности предузећа: прикупљање и одвоз комуналног отпада од домаћинстава и привредних субјеката, одржавањe јавне хигијене током читаве године, кошење уређених и неуређених травнатих површина, погребне услуге, издавање пијачних тезги, зимско одржавање улица и одржавање путева.