У квалификационој структури запослених (9.906 лица-просјек запослених у правним лицима у 2022. години; 10.277 лица-просјек запослених у правним лицима у 2021. години) доминирају лица са ССС са учешћем од 54,62% , а прате их КВ радници са учешћем од 15,59%, лица са ВСС-ом и више, са учешћем од 14,69% . Највише запослених лица је у доби од 35 до 54 године, слиједе их запослена лица у доби до 34 године, од чега већину чине млада лица до 30 година старости, а затим лица са 55 и више година.

Према подацима ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, Филијала Бања Лука, Биро Лакташи, просјечан број незапослених (892 лицa, од чега особа женског пола 494, односно 55,39%) смањио се за 25 лицa, односно за 2,73%, што је, уз повећање броја запослених, утицало на смањење просјечне стопе незапослености. У укупном броју незапослених лица на нивоу РС незапослени са подручја града Лакташи учествују са 1,32% (1,21% у 2021). На наредном графикону приказано је кретање понуде радне снаге по мјесецима 2021. и 2022. гоодине.

 

Административна (званична) стопа незапослености је међу најмањим у Републици Српској и у 2022. години износи 6,95% и знатно је испод републичког просјека 19,11%, а с обзиром да је мања и од анкетне стопе назапослености50 на нивоу Републике Српске, може се претпоставити да је и анкетна стопа на нивоу града мања од републичког просјека.

Квалификациона структура незапослених лица са стањем на дан 31.12.2021. године (909 лица) и 31.12.2022. године (872 лица), приказана је на сљедећим графиконима:

клас нез2

У квалификационој структури незапослених лица доминантну групу чине КВ радници 35,09%, а одмах затим лица са средњом стручном спремом 32,91%, па лица са ВСС и више 17,78% свих незапослених.