На подручју града Лакташи у 2020. години у просјеку је било запослено 10.743 лица, што је у односу на претходну годину више за 338 лица или 3,25% (број запослених у 2019. години 10405). Град Лакташи је по броју запослених чртврти на подручју Привредне коморе Бања Лука, и учествује са 7,42% у укупној запослености Коморе Бања Лука. На нивоу Републике Српске, иако девета по броју становника, Град Лакташи заузима шесто мјесто, односно седмо мјесто ако се у разматрање укључи и Град Источно Сарајево, уз учешће од 3,92% (3,82% у 2019. години) у укупно запосленим на нивоу Републике Српске.

Просјечан број незапослених (активна понуда радне снаге-просјек стања на евиденцији Завода за запошљавање крајем сваког од мјесеци) у Републици Српској у 2020. години износио је 86.695, што је у односу на просјечан број незапослених у 2019. години (89.896 лица) мање за 3.201 лице, односно за 3,56%, чиме је настављен опадајући тренд активне понуде радне снаге започет 2012. године (просјечан број незапослених у односу на 2012. годину смањен за 63.329 лица, односно за 43,42%). Укупан број новопријављених на евиденцију Завода у 2020. години (54.530) већи је за 25.272 лица или за 115,77% у односу на број лица која су са евиденције Завода брисана ради запослења (29.258).

На евиденцији Завода за запошљавање, Биро Лакташи, са 31.12.2020. године налазило се 1.011 лица која активно траже посао, што је за 104 лице (11,47%) мање него у истом периоду прошле године (907 лица). Просјечан број незапослених у 2020. години (1.006) се повећао за 19 лица, односно за 1,93%% (наредни графикон)

 

Aдминистративна стопа незапослености, израчуната на основу просјечног броја запослених и незапослених лица, која су у току године била регистрована, односно евидентирана, износи 8,56% (наредни графикон) и знатно је испод републичког просјека (24,02%).

Квалификациона структура незапослених лица – активна понуда са стањем на дан 31.12.2019. године (907 лица) и 31.12.2020. године (1.011 лица), приказана је на сљедећим графиконима:

ссс

У укупном броју евидентираних незапослених лица на крају 2020. године, 91,10% чине стручна лица, а 8,90% су НК лица (лица без занимања). Доминантну групу на евиденцији незапослених и даље чине КВ лица – III степен (38,08%), а одмах затим лица са средњом стручном спремом (28,59%), док је лица са високом стручном спремом 21,66%. Број незапослених лица свих квалификација, осим полуквалификованих лица (3 лица мање) и у оквиру високе стручне спреме лица са стручним звањем ВСС-240 ецтс (12 лица мање), се повећао у односу на исти период 2019. године. Највеће повећање је код КВ радника (88 лица више), број незапослених НК радника се повећао за 5, лица са средњом стручном спремом за 2, док је број ВК лица, лица са вишом и високом стручном спремом једнако растао (по 4 лица више).