Дјелокруг послова

 • припрема развојне планове и програме, те извјештаје и анализе остварења планова Градске управе;
 • организује израду, праћење (мониторинг) и ажурирање градских стратешких документа и акционих (опративних) планова;
 • координира активностима на имплементацији развојних докумената и акционих планова и пружа стручну подршку при спровођењу развојних пројеката;
 • идeнтификује прojeктне приoритeте, припрeмa прojeктнe дoкумeнтaциje и aжурирa пoдaтaкa из прojeктних дoкумeнтaциjа кoja сe шaљe пoтeнциjaлним дoнaтoримa,
 • кooрдинира и врши мoнитoринг и нaдзoр рeaлизaциje свих aктивнoсти из oдoбрeних међународних прojeкaтa;
 • оперативно управља економским, еколошким и друштвеним развојем;
 • развија и оперативно управља предузетничком инфраструктуром; припрема промотивне и маркентишке материјале и врши промоцију града као повољног мјеста за улагање, пословање и живот, обезбјеђује стални контакт са инвеститорима, те подстиче јавно приватни дијалог;
 • изрaђује и управља базом података о greenfield и brownfield локацијама у пословним зонама које се нуде на продају потенцијалним инвеститорима,
 • израђује и доставља стандардне сетова информација (водич за инвеститоре, оквирни трошкови за издавање грађевинских дозвола, оквирни трошкови за оснивање привредног субјекта и сл.) као и осталих информација потенцијалним инвеститорима;
 • сачињава приједлоге постицајних мјера у области локалног развоја, те координира активностима на изради приједлога подстицајних мјера у области локалног развоја;
 • прати процесе европских интеграција (претприступних финасијских програма);
 • обавља послове енергетског менаџмента за Градску управу, јавне установе и комунална предузећа;
 • извршава и спроводи прописе Скупштине Града и Градоначелника ;
 • припрема нацрте одлука и других аката, које доноси Скупштина Града и Градоначелник из свог дјелокруга;
 • проводи послове стицања, примјене, ресертификација и провјера ISO и BFC SEE стандарда,
 • прати развој стандарда, технологија и техничких рјешења и предлаже адекватне сценарије употребе и примјене информационих технологија;
 • примјењује информационе-комуникационе технологије и пружа информационе услуге грађанима;
 • врши превођење, са енглеског на српски језик и обрнуто, свих текстова за потребе Градске управе и Скупштине Града
 • припрема аналитичко-информативне и друге материјале из свог дјелокруга;
 • врши стручне и друге послове које јој у складу са законом повјери Скупштина Града и Градоначелник.“

Радници одјељења

Функција Име и презиме Канцеларија Телефон Е-пошта
в.д. Начелник одјељења за локални развој и дигиталну трансфромацију Горан Вујаковић 32а 051/334-213 goran.vujakovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за економски развој и инвестиције Дијана Коџо 32 051/334-214 dijana.kodzo@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за управљање друштвеним развојем и примјену стандарда Јелена Јавор 20 051/334-211 jelena.saric@laktasi.net
Виши стручни сарадник за управљање локалним развојем и европске интеграције Сњежана Мијатовић 20 051/334-211 snjezana.mijatovic@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за сарадњу са домаћим и међународним институцијама и организацијама Страхило Моцоња 32 051/334-214 strahilo.moconja@laktasi.net
Самостални стручни сарадник за вођење базе података и подршку пословне заједнице Тамара Јошић 20 051/334-211  

tamara.josic@laktasi.net

Самостални стручни сарадник за развој и примјену информационо-комуникационих система Катарина Црнадак 21 051/334-210 katarina.crnadak@laktasi.net