Привреда Града Лакташи – основне тенденције

Привредна кретања на подручју града Лакташи у 2022. години карактерише раст укупне привредне активности (мјерен укупним приходом), повећан ниво спољнотрговинске размјене уз раст извоза и уравнотежену покривеност увоза извозом, раст чисте добити привреде, уз показатеље профитабилности изнад просјека привреде Републике Српске, раст запослености праћен смањењем стопе незапослености, присуство задужености (кредитно задужење у односу на капитал изнад просјека Републике Српске, али уз већу кредитну способност привреде града) и недовољне ликвидности привреде, посебно са становишта убрзане и тренутне ликвидности (кофицијент текуће ликвидности изнад један и просјека Републике Српске, коефицијент убрзане ликвидности испод један, али изнад просјека Републике Српске, кофецијент тренутне ликвидности испод један и просјека Републике Српске), немогућност обезбјеђења повољних извора финансирања, тешкоће у реализацији производа, а посебно наплати потраживања (просјечан број дана наплате потраживања већи од просјека Републике), те ликвидација и стечај привредних субјеката, али и оснивање нових привредних друштава.

Управо је развијеност привреде (дугогодишњи статус развијене општине и стопа запослености изнад републичког просјека), омогућила општини Лакташи да стекне статус града и на тај начин додатно ојача свој положај средине, која је атрактивна како за инвеститоре, тако и за становнике који се досељавају на њену територију. Миграциoни салдо, и у 2022. години, је позитиван и износи 143.

По обиму спољнотрговинске размјене Град Лакташи заузима друго мјесто у Републици Српској (други у увозу; шести у извозу) иза Града Бања Луке, по оствареним укупним приходима, нето добити и броју привредних друштва треће мјесто (иза градова Бања Лука и Бијељина), као и по укупним приходима по становнику (иза Требиња и Бања Луке), по броју запослених у привредним друштвима на четвртом (иза Бања Луке, Бијељине и Приједора), а по броју укупно запослених на петом мјесту (иза градова Бања Лука, Бијељина, Приједор и Добој).

Предност Лакташа, поред геостратешког положаја и створеног имиџа предузетничког средишта је чињеница да је кроз издвајање значајних средстава из буџета за капиталне инвестиције константно побољшавала услове за живот становништва и развој привреде. Поред улагања у класичну инфраструктуру, нарочито су значајна улагања у предузетничку инфраструктуру (индустријска зона Александровац I и II), као и повољности које инвеститори добијају (ефикасност администрације приликом издавања дозвола и других докумената (БФЦ церификат за повољно пословно окружење), ниже административне таксе, финансијске повољности у виду смањења градских накнада за изградњу производних и пољопривредних објеката и могућности плаћања обавеза у ратама и др.

Стварање повољних услова за инвестирање утицало је на значајан прилив капитала. У посљедњих неколико година на подручје града је инвестирано преко 250.000.000 евра директних страних и домаћих инвестиција, а регистрован капитал у Лакташима има око 30 земаља свијета (што је преко 30% регистрованих земаља улагача у БиХ).

Атрактивност, као бизнис дестинације потврђује и присуство великих свјетских и регионалних компанија (Coca Cola; PepsiCo Investments; OAO NeftaGazInkor, Perutnina Ptuj; Маhle Group; Kolektor CCL; Cablex Group; Agrokor; Sano и др.).

Графикон 1. Број привредних друштава по секторима и дјелатностима

Структура привредних друштава према величини указује на доминацију малих привредних друштава (малих и микро предузећа), како на нивоу РС тако и на нивоу града. У периоду од годину дана структура привредних друштава према величини на подручју града се није битније измијенила:

– мала привредна друштва – 533 (116 мала предузећа, 417 микро предузећа),

– средња привредна друштва – 20 и

– велика привредна друштва – 6 (Интеграл инжењеринг а.д. Лакташи, Kolektor CCL д.о.о. Лакташи, Mahle d.o.o. Лакташи; Нискоградња д.о.о. Лакташи, Cablex BiH д.о.о. Александровац-Лакташи и Марбо д.о.о. Лакташи).

Број малих привредних друштава се повећао за 28, средњих је мање за 4, а број великих привредних друштава се није промијенио.

– Финансијски резултати пословања привреде

Укупна привредна активност на подручју Града Лакташи (мјерена укупним приходима) је веома развијена. Привреда, посматрано у цјелини, позитивно послује, али са ниском стопом профитабилности и недовољном орјентацијом ка извозу.

 

Графикон 2. Укупан приход, добит и извоз (у милионима КМ) и Стопа добити, РОА, удио извоза у приходу (у %)

Укупни приходи привреде (приходи привредних друштава, задруга и других правних лица која послују на профитно принципу) су, у односу на 2021. годину (1.547.832.415 КМ), порасли за око 191 милион КМ (190.977.978 КМ), односно за око 12% (12,34%) и износе око 1,74 милијарде КМ (1.738.810.393 КМ), КМ), што је показатељ изузетно високог нивоа привредне активности. У укупним приходима привреде Републике Српске лакташка привреда учествују са око 6% (5,82%).

Више информација у документима: