Привреда Града Лакташи – основне тенденције

Привредна кретања у  Лакташима у 2020. години карактерише пад укупне привредне активности (мјерен укупним приходом), стабилан ниво спољнотрговинске размјене уз раст извоза и већу покривеност увоза извозом, значајан раст чисте добити привреде, раст запослености праћен смањењем стопе незапослености, присуство задужености (кредитно задужење у односу на капитал изнад просјека Републике Српске) и недовољне ликвидности привреде, посебно са становишта убрзане и тренутне ликвидности (коефицијент текуће ликвидности изнад један и просјека Републике, коефицијент убрзане ликвидности испод један, али изнад просјека Републике, коефицијент тренутне ликвидности испод један и просјека Републике), немогућност обезбјеђења повољних извора финансирања, тешкоће у реализацији производа и наплати потраживања (просјечан број дана наплате потраживања већи од просјека Републике), те ликвидација и стечај привредних субјеката, али и оснивање нових привредних друштава.

Град Лакташи је задржала статус развијеног града, којио је атрактиван како за инвеститоре, тако и за нове становнике који се досељавају на подручје града. У протеклој години  Лакташе је забиљежио позитиван миграциони салдо (салдо 44).

Укупани приходи привреде града су, у односу на 2019. годину (1.402.120.409 КМ), мањи за 44.783.990 КМ, односно за 3,19% и износе 1.357.336.419 КМ, што је и даље показатељ високог нивоа привредне активности. У укупним приходима Републике Српске Град Лакташи учествују са 6,41% (6,48% у 2019. години).

По оствареним укупним приходима, бруто и нето добити и броју привредних друштава Град Лакташи заузима треће мјесто у Републици Српској (иза Бања Луке и Бијељине), а по обиму спољнотрговинске размјене (трећи у увозу; пети у извозу) и оставреним укупним приходима по становнику друго мјесто (иза Града Бања Лука), док по оствареној бруто и нето добити по становнику заузима пето мјесто (иза Станара, Брода, Бања Луке и Источног Старог Града). И у области запослености Лакташи су у повољнијем положају у односу на друге. Aдминистративна (званична) стопа незапослености је међу најмањим у Републици Српској и износи 8,56% и знатно је испод републичког просјека (24,02%). Као и на нивоу Републике Српске и БиХ постоји проблем одласка квалитетне и обучене радне снаге, прије свега младих у иностранство, што захтјева предузимање системских мјера.

Укупан број привредних друштава са сједиштем на подручју града је 540 и за 2,08 % је већи у односу на 2019. годину (529). Број предузетника се смањио за 0,25% г/г) са 787 на 785. У укупном броју привредних друштава РС (10.340) Град Лакташи, учествује са 5,22% (5,18% у 2019. год.). По броју друштава Лакташи су трећа општина у РС.

Графикон 1. Број привредних друштава по секторима и дјелатностима

Структура привредних друштава према величини указује на доминацију малих привредних друштава (малих и микро предузећа), како на нивоу РС тако и на нивоу града. У  Лакташима је у 2020. години структура привредних друштава према величини била следећа:

– мала привредна друштва – 512 (402 микро и 110 малих предузећа),
– средња привредна друштва – 22 и
– велика привредна друштва – 6 (Интеграл инжењеринг а.д. Лакташи, Kolektor CCL д.о.о. Лакташи, Марбо д.о.о. Лакташи и MAHLE Electic Drives Bosnia д.о.о. Лакташи).

Анализа по секторима и дјелатностима (гранама) пословања (претходни графикон) показује да највећи број привредних друштава послује у секторима Трговине (174), Прерађивачка индустрија (134), Транспорт и складиштење (61), Услуга (47), Пољопривреда и шумарство (29) и Грађевинарство (31). Прве гране Прерађивачке индустрије по броју привредних друштава су Метална и машинска, Прехрамбена индустрија (Храна и пиће) и Дрво и намјештај, а слиједе их Електроиндустрија и Пластика и гума.

Финансијски резултати пословања привреде

Укупна привредна активност на подручју Града Лакташи (мјерена укупним приходима) је веома развијена. Привреда, посматрано у цјелини, позитивно послује, али са ниском стопом профитабилности и недовољном орјентацијом ка извозу.

 

Графикон 2. Укупан приход, добит и извоз (у милионима КМ) и Стопа добити, РОА, удио извоза у приходу (у %)

Привредна друштва која имају сједиште на подручју Града Лакташи (540) у 2020. години остварила су укупне приходе од 1.357.336.419 КМ, што је за 3,19% мање у односу на претходну годину (1.402.120.409 КМ). Укупани расходи привреде Града Лакташи износе 1.232.662.654 КМ, што је за 4,77% мање у односу на претходну годину (1.294.402.141 КМ).

Привреда града је остварила респективно учешће у финансијским показатељима РС (6,41% у укупном приходу, 7,15% у нето добитку текућег периода, 7,29% у позитивном нето финансијском резултату). По оставреним укупним приходима, бруто и нето добити (позитивном финансијском резултату) Лакташи су трећи град у РС, по оствареним приходима по становнику друга, а по оствареној бруто и нето добити по становнику пета општина у РС.

Више информација у документима: