Привреда општине Лакташи – основне тенденције

Привредна кретања у општини Лакташи у 2018. години карактерише раст укупне привредне активности (мјерен укупним приходом), раст обима спољнотрговинске размјене и извоза, раст добити привреде, раст запослености, присуство задужености и недовољне ликвидности привреде, немогућност обезбјеђења повољних извора финансирања, тешкоће у реализацији производа и наплати потраживања, те ликвидација и стечај привредних субјеката, али и оснивање нових привредних друштава.

Општина Лакташи је задржала статус развијене општине, која је атрактивна како за инвеститоре, тако и за нове становнике који се досељавају на подручје општине. У протеклој години општина Лакташи је забиљежила позитиван миграциони салдо (салдо 170).

Укупан приход привреде општине је, у односу на 2017. годину, већи за 159.253.925 КМ, односно за 12,98% и износи 1.386.114.022 КМ, што је показатељ високог нивоа привредне активности. У укупном приходу Републике Српске општина Лакташи учествују са 6,43% (6,07% у 2017. години).

По оствареним укупним приходима, добити, спољнотрговинској размјени и броју привредних друштва општина Лакташи заузима треће мјесто у Републици Српској. И у области запослености Лакташи су у повољнијем положају у односу на друге. Aдминистративна (званична) стопа незапослености је међу најмањим у Републици Српској и износи 13,76% и знатно је испод републичког просјека (28,43%). Као и на нивоу Републике Српске и БиХ постоји проблем одласка квалитетне и обучене радне снаге, прије свега младих у иностранство, што захтјева предузимање системских мјера.

Укупан број привредних друштава са сједиштем на подручју општине је 550 и за 4,36 % је већи у односу на 2017. годину (527). Број предузетника се повећао за 1,55% (г/г) са 772 на 784. У укупном броју привредних друштава РС (10.143) општина Лакташи, учествује са 5,42% (5,27% у 2017. год.). По броју друштава Лакташи су трећа општина у РС.

Графикон 1. Број привредних друштава по секторима и дјелатностима

Структура привредних друштава према величини указује на доминацију малих привредних друштава (малих и микро предузећа), како на нивоу РС тако и на нивоу општине. У општини Лакташи је у 2018. години структура привредних друштава према величини била следећа:

– мала привредна друштва – 522 (108 мала предузећа; 414 микро предузећа),
– средња привредна друштва – 23 и
– велика привредна друштва – 5 (Интеграл инжењеринг а.д. Лакташи, Kolektor CCL
д.о.о. Лакташи, Нискоградња д.о.о. Лакташи, Cablex BiH д.о.о. Александровац-Лакташи Марбо д.о.о. Лакташи).

Анализа по секторима и дјелатностима (гранама) пословања (претходни графикон) показује да највећи број привредних друштава послује у секторима трговине (183), прерађивачке индустрије (133), транспорта и складиштења (57), услуга (40), грађевинарства (34) и пољопривреде и шумарства (31). Прве гране прерађивачке индустрије су метална и машинска, прехрамбена индустрија (храна и пиће) и дрво и намјештај.

Спољно – трговинско пословање

Општина Лакташи, и поред недовољне извозне орјентације (учешће извоза у укупном приходу привреде више од једне шестине), значајно учествује у спољнотрговинском промету РС, односно БиХ.

 

Графикон 2. Спољнотрговински промет општине Лакташи, РС и БиХ (у 000 КМ)

Укупан обим робне размјене Републике Српске са иностранством у 2018. години износио је 9.326.541.000,00 КМ и у поређењу са претходном годином повећан је за 644.056.000,00 КМ, односно за 7,42%.

Према обиму спољнотрговинске размјене општина Лакташи је друга општина (по увозу друга, по извозу трећа) од 21 општине у регији Бања Лука, са обимом промета од 748.107.000,00 КМ (у 2017. години 686.709.000,00 КМ). На нивоу РС, општина Лакташи по обиму размјене заузима треће мјесто.
линк документа „Економски профил заједнице БФЦ СЕЕ 2020“